Rady seniorów to zinstytucjonalizowane, ciała opiniująco-doradcze złożone m.in. z przedstawicieli seniorów, a więc osób, które ukończyły 60. rok życia. Rady te powoływane są na różnych szczeblach samorządu teryto­rialnego i służą swoją opinią władzom samo­rządowym. Ich tworzenie nie jest wymagane prawem, stąd do ich powstania potrzebna jest ak­tywność samych środowisk seniorów oraz dobra wola ze strony władz samorządo­wych. Obecnie działa co najmniej kilkadzie­siąt takich rad w gminach i powiatach. Rady najczęściej są powo­ływane zarządzeniami władz wykonawczych, czyli decyzjami wójtów, burmistrzów, prezy­dentów miast, zarządów powiatów czy woje­wództw. Funkcjonowanie takiej instytucji stwarza moż­liwość artykułowania potrzeb osób starszych i wpływania na kształt działań podejmowanych przez samorządy w zgodzie z tymi potrzebami. Pozwala też na wykorzystywanie potencjału seniorów do działań służących lepszemu za­spokajaniu potrzeb całej społeczności lokalnej.

 

 

Z punktu widzenia seniorów rada daje szansę:

 

  • dostępu do aktualnych informacji o planach i poczynaniach samorządu,
  • poznania opinii i stanowisk innych grup i środowisk społecznych w sprawach doty­czących seniorów,
  • wpływania na decyzje podejmowane przez samorząd,
  • prezentacji swoich interesów i potrzeb,
  • inicjowania działań służących seniorom,
  • integrowania środowiska seniorów wokół wspólnych celów i wspólnie wyłanianych re­prezentantów zasiadających w radzie.

 

 

 

Internationaler Bund Polska

 

 

ASOS 2014-2020

Urząd Miasta Tychy

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com