[Zaakceptowany] Roczny projekt wolontariat w Niemczech (Frankfurt nad Odrą)

evs-niemcy-frankfurt-2

[English version below]

Opis projektu:
Projekt zacznie się we wrześniu 2018 i potrwa do sierpnia 2019. Zadaniem wolontariusza będzie wspieranie placówki IB Berlin-Brandenburg gGmbH, która koordynuje około 93 obiektów IB w Berlinie i Brandenburgii. Zatrudnia około 1000 pracowników i opiekuje się prawie 7000 dzieci, młodzieży i dorosłych. IB Berlin-Brandenburg gGmbH posiada centra edukacyjne i stażowe, szkoły, przedszkole, kluby młodzieżowe, domy kultury, ośrodki poszukujące azylu i domy dla osób starszych w różnych obszarach Berlina i Brandenburgia.
Organizacja zatrudnia 54 doświadczonych pracowników zajmujących się organizacją wydarzeń, opieką nad dziećmi i młodzieżą w kontekście pracy społecznej, zajęciami związanymi ze sztuką i kulturą, sportem i nauczaniem eksperymentalnym.

IB wspiera i nadzoruje młodzież i dorosłych w życiu społecznym i zawodowym. W początkowych latach działalności IB koncentrowało się na szkoleniu edukacyjnym. Aktualnie istotniejszym elementem jest pracy socjalna w której procesie której uczestniczą wolontariusze. IB organizuje wiele międzynarodowych projektów młodzieżowych z organizacjami partnerskimi z np. Polski i Francji. W wymianach organizowanych przez IB uczestniczy około 20-30 osób. Trwają one zazwyczaj od siedmiu dni do trzech tygodni. Często uczestnikami wymian są osoby z mniejszymi szansami.

Zadania wolontariusza:
Wolontariusz będzie wspierał IB w całym okresie organizacji i realizacji dziennego harmonogramu projektów młodzieżowych oraz planowania i uczestnictwa także w ich wolnym czasie. Wolontariusze będą zaangażowani w przygotowanie i realizację wydarzeń i warsztatów. Zadania obejmują promocję i koordynację wydarzeń, przygotowaniem wydarzeń w ścisłej współpracy z pracownikami IB Brandenburg Südost, a także pomoc w realizacji działań związanych z pracą społeczną. Dodatkowo będą oni zaangażowani w międzynarodowe projekty IB Brandenburg Südost, które pomogą w przygotowaniu i wdrożeniu, a także w opiece nad uczestnikami wymian młodzieżowych, programów staży itp.

Profil wolontariusza
Wolontariusz powinien być kreatywny, komunikatywny i chętny do działania wielozadaniowego, a także lubić pracę z ludźmi. Podstawowa znajomość angielskiego i niemieckiego będzie zaletą.

Tutor/ Mentor
Wolontariusz ma swojego tutora, który pomoże czuć mu się mile widzianym, wyjaśniać i kierować
zgłaszać się jako wolontariusz do swoich zadań. Tutor będzie pierwszą osobą, z którą można porozmawiać, jeśli wystąpią jakieś problemy.
Każdy wolontariusz otrzyma również mentora organizacji koordynującej IB Berlin-
Brandenburgia. Mentor upewnia się, że EVS przebiega sprawnie i powinien być osobą kontaktową
zawsze będą jakieś problemy z organizacją goszczącą.

Zakwaterowanie, wyżywienie, transport, język niemiecki
Wolontariusze mieszkają w „Hostel am Hochseilgarten" w samodzielnym pokoju, dzieli łazienkę i kuchnię z paroma innymi osobami. Wolontariusz może żywić się na stołówce lub stołować się we własnym zakresie (wtedy otrzymuje pieniądze na wyżywienie) a także otrzyma bilet miesięczny i możliwość użytkowania roweru. Wolontariusz otrzymuje kieszonkowe w wysokości 110 euro miesięcznie. Wolontariusze uczęszczają także na lekcje języka niemieckiego.

Link do strony placówki: http://www.internationalerbund.de/angebote/standort/211142

Proces aplikacyjny:
Proszę o wypełnienie formularza aplikacyjnego https://form.jotformeu.com/81353795386368
Drugim etapem rekrutacji jest wywiad na Skype.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* * *

Description of the project
The project will start in September 2018 and will last until August 2019. The volunteer's task will be to support the IB Berlin-Brandenburg gGmbH, which coordinates around 93 IB facilities in Berlin and Brandenburg. It employs about 1,000 employees and looks after almost 7,000 children, adolescents and adults. IB Berlin-Brandenburg gGmbH has educational and internship centers, schools, kindergartens, youth clubs, community centers, asylum seekers and homes for the elderly in various areas of Berlin and Brandenburg.
The organization employs 54 experienced employees involved in the organization of events, taking care of children and youth in the context of social work, activities related to art and culture, sport and experimental teaching. IB supports and supervises young people and adults in social and professional life. In the first years of its operation, the IB focused on educational training. Currently, a more important element is social work in which the volunteers participate. IB organizes many international youth projects with partner organizations from, for example, Poland and France. About 20-30 people participate in exchanges organized by IB. They usually last from seven days to three weeks. Exchange participants are often people with fewer opportunities.


Volunteer's tasks:
The volunteer will support IB throughout the period of organization and implementation of the daily schedule of youth projects as well as planning and participation also in their free time. Volunteers will be involved in the preparation and implementation of events and workshops. The tasks include promotion and coordination of events, preparation of events in close cooperation with IB Brandenburg Südost employees, as well as assistance in the implementation of activities related to social work. In addition, they will be involved in international IB Brandenburg Südost projects that will help in the preparation and implementation, as well as in the care of participants in youth exchanges, internships, etc.
Volunteer's profile
A volunteer should be creative, communicative and willing to multitask, and also enjoy working with people. Basic knowledge of English and German will be an asset.

Tutor / Mentor
Each volunteer has a tutor who will help him feel welcome, explain and guide
report as a volunteer to your tasks. Tutor will be the first person to talk to if there are any problems.
Each volunteer will also receive a mentor of the coordination organization IB Berlin-
Brandenburg. The mentor makes sure that the EVS runs smoothly and should be the contact person
In case there will be some problems with the hosting organization.

Accommodation, food, transport, German classes
Volunteers live in "Hostel am Hochseilgarten" in a separate room, share bathroom and kitchen with several other people. A volunteer can eat in the canteen or eat on his own (then receives money for food) and will also receive a monthly ticket and the possibility of using a bicycle. The volunteer receives pocket money in the amount of 110 euros per month. Volunteers also attend German lessons.

Link to the site of the institution http://www.internationalerbund.de/angebote/standort/211142

Application process:
Please fill out the application form https://form.jotformeu.com/81353795386368
The second step of recruitment is an interview on Skype.
If you have questions, please contact us at Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.